Do nabycia w CKP: „Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni” 10.11.2016

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka „Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni”.
„Książka Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni jest publikacją z pogranicza teologii i kultury języka polskiego, rozumianej jako sztuka poprawnego mówienia i pisania. Omawia ona wiele problemów poprawnościowych z zakresu ortografii, interpunkcji, fleksji, słowotwórstwa i składni. I choć same rozstrzygnięcia problemów językowych, które proponują autorzy, na ogół nie stanowią żadnego novum (znane są bowiem z innych wydań, np. ze słowników ortograficznych PWN czy Pisowni słownictwa religijnego), to jednak niewątpliwą zaletą Specyfiki polskiej terminologii prawosławnej jest duża liczba przykładów zaczerpniętych ze świata wyznawców chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Tym samym publikacja ta może stanowić dobry punkt wyjścia do opracowania słownika polskich terminów prawosławnych”. – ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Przyczyna

Premiera filmu "Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon" 08.11.2016

Serdecznie zapraszamy w dn. 8 listopada br. o godz. 18.30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na premierę filmu "Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon", który powstał w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie OrthNet.
Tym razem w centrum zainteresowania znalazł się nie proces powstania ikony, lecz jej rola w obrządku wschodnim, jak i zachodnim. W filmie zostaną zaprezentowane najpiękniejsze ikony Bogurodzicy czczone na Podlasiu. Region słynie z ikon otaczanych powszechnym kultem, z Supraskiej czy Białostockiej Ikony Bogurodzicy, ale w filmie nie zostaną też pominięte takie miejsca kultu, jak Puchły, Strabla, Zaleszny, Hodyszewo, Ryboły czy Kożany. Pojawi się również istotny wątek o najstarszej ikonie w naszym regionie Bielskiej Hodigitrii, której oryginał znajduje się w Bielsku Podlaskim.

Otwarcie wystawy „Wrota wiary: białoruska ikonografia i dzwony XVIII-XIX wieku” 06.11.2016

Serdecznie zapraszamy dnia 6 listopada (niedziela) 2016 roku o godz. 12:00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5 na otwarcie wystawy „Wrota wiary: białoruska ikonografia i dzwony XVIII-XIX wieku”, organizowanej przez Centrum Kultury Białorusi w Warszawie. Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła sakralne udostępnione przez Muzeum Starożytnej Kultury Białoruskiej, pochodzące z XVIII i XIX wieku. Otwarcia wystawy dokona prof. Borys Łazuko, dyrektor Muzeum.
Wystawa organizowana jest w Polsce z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. Objęta jest także patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Averyanova.
Wystawę będzie można oglądać w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku do 27 listopada.

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Bieżeństwo 1915. Nasza historia” 24.10.2016

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2016/2017. Odbędzie się ono 24 października 2016 r., o godz. 18:00. Wykład inauguracyjny będzie nosił tytuł "Bieżeństwo 1915. Nasza historia". Spotkanie będzie prowadzić pani Aneta Prymaka-Oniszk, dziennikarka, autorka serwisu www.biezenstwo.pl. Prelekcja połączona będzie z promocją jej książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy".

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!

Wszechnica Kultury Prawosławnej - program 2016/2017 24.10.2016

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego. Wykłady odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny - wszystkich serdecznie zapraszamy! A oto szczegółowy program edycji 2016/2017.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów: "Początki misji Cerkwi Chrystusowej na ziemi - historia I-IV wieków" 20.10.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza 20 października (czwartek) o godz. 18.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z o. Andrzejem Kuźmą: "Początki misji Cerkwi Chrystusowej na ziemi - historia I-IV wieków". Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań o historii Prawosławia. Spotkania mają charakter otwarty, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Do nabycia w CKP: "Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956" 14.09.2016

Historia Cerkwi prawosławnej w Polsce coraz częściej jest przedmiotem prac naukowych i popularno-naukowych. Na temat dziejów Prawosławia w naszym kraju od czasu do czasu powstają również rozprawy doktorskie. Jedna z ostatnich takich prac powstała niedawno w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a jesienią tego roku ujrzała światło dzienne w formie książkowej nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Autorem książki jest ks. dr Arkadiusz Barańczuk, a nosi ona tytuł „Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956”.

Już sam tytuł książki precyzuje zarówno obszar jakim się zajmuje, jak i ramy czasowe, które stały się przedmiotem naukowych dociekań autora. Jakkolwiek, co oczywiste, autor przedstawia temat na tle dziejów Cerkwi w naszym kraju jako całości, jak też wychodząc z szerszej perspektywy czasowej, a przede wszystkim lat II wojny światowej i okupacji. Dzięki temu powstała praca traktująca o bardzo mało znanych przeciętnemu historykowi czy prawosławnemu wiernemu wydarzeniach, a przede wszystkim o tzw. „schizmie białostockiej” (z lat 1944-1946) oraz sytuacji i roli Cerkwi prawosławnej na Białostocczyźnie w nowych, powojennych realiach społeczno-politycznych.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego" 19.05.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza na spotkanie z o. Jarosławem Pagórem z parafii Hagia Sophia w Białymstoku, które odbędzie się 19 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat spotkania: "Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego". Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wieczór poezji białoruskiej: Katarzyna Sienkiewicz i Jerzy Bujniuk 16.05.2016

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na Wieczór Poetycki młodych poetów białoruskich, członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" - Katarzyny Sienkiewicz i Jerzego Bujniuka. W trakcie wieczoru wystąpi także Zespół "Switanak" z Przedszkola Samorządowego nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

**************************************************************
Цэнтр пра­ва­слаў­най куль­ту­ры ў Бе­ла­сто­ку зап­ра­шае на Па­э­тыч­ны ве­чар ма­ла­дых бе­ла­ру­скіх па­э­таў, чле­наў Лі­таб’­яд­нан­ня „Бе­ла­ве­жа” Ка­ця­ры­ны Сян­ке­віч і Юр­кі Буй­ню­ка. Пад­час Ве­ча­ра вы­сту­піць ка­лек­тыў „Сві­та­нак” з Са­маў­ра­да­ва­га сад­ка № 14 з поль­скакй і бе­ла­ру­скай мо­ва­мі на­ву­чан­ня. Ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца 16 мая 2016 г. (па­ня­дзе­лак) а гадз. 17.00.

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie” 10.05.2016

Serdecznie zapraszamy na ostatni już w tym roku akademickim wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Tematem spotkania będzie "Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie". Prelegentem będzie prof. Souheil Farah, filozof, człowiek dialogu, profesor Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.
Jednocześnie przypominamy, że tym razem nietypowo wykład odbędzie się we wtorek (zamiast poniedziałku). Będzie to 10 maja 2016 r., początek godz. 18.00.
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|