Hebrews 9:16 in Other TranslationsKing James Version (KJV)For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator.American Standard Version (ASV)For where a testament is, there must … Continue reading "Hebrews 9:16 in Tamil" ", English:- In Speaking Of The Angels He Says, "He Makes His Angels Winds, His Servants Flames Of Fire.". 8 குமாரனை நோக்கி: தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது. 14 இரட்சிப்பைச் சுதந்தரிக்கப்போகிறவர்களினிமித்தமாக ஊழியஞ்செய்யும்படிக்கு அவர்களெல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாயிருக்கிறார்களல்லவா. English:- They Will Perish, But You Remain; They Will All Wear Out Like A Garment. English:- And Again, When God Brings His Firstborn Into The World, He Says, "Let All God's Angels Worship Him. हिंदी बाइबल. Hebrews 1 – A Superior Savior A. Jesus, the superior Savior. Hebrews 12:1-2: Pulpit Commentary Homiletics. Twitter; Full Screen Hebrews 1 in Tamil எபிரெயர் 1. Share! W. Jones . Hebrews in Tamil. The New Testament book of Hebrews Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Hebrews, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. Bookmarks. 1 பூர்வகாலங்களில் பங்குபங்காகவும் வகைவகையாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன். “Being made”: The Greek verb used here refers to a change of state, not a change of existence. SHOW ALL. English:- He Also Says, "In The Beginning, O Lord, You Laid The Foundations Of The Earth, And The Heavens Are The Work Of Your Hands. 5 எப்படியெனில், நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெநிப்பித்தேன் என்றும்; நான் அவருக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், அவர் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பார் என்றும், அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் சொன்னதுண்டா? 341.7K . Hebrews 1:2 This phrase, often used by the prophets of the Old Testament, speaks of our current time in human history between Acts 2 (Pentecost) and the coming again of Christ. English:- To Which Of The Angels Did God Ever Say, "Sit At My Right Hand Until I Make Your Enemies A Footstool For Your Feet" ? Hebrews 11:1-3 – Veda Aaraichi September 27, 2020 / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / a. Mainstream linguistic consensus is that they are not demonstrably related at all. Hebrews Quiz on Chapters 1 - 8. This is a self-test on chapters 1 - 8 of the book of Hebrews. Hebrews 1 Hebrews 2 Hebrews 3 Hebrews 4 Hebrews 5 Hebrews 6 It came bit by bit through visions, dreams, events, and direct communication as men were ready and able to receive it. Hebrews 1:4 "Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they." Full Screen. Website And Contact Address download. பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 1 In Tamil With English Reference. Hebrews The Supremacy of God’s Son. Collections. Hebrews 1:12 in Other Translations King James Version (KJV) And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but … Compare Colossians 1:15 Colossians 1:17 Colossians 1:20, which enumerates the three facts in the same order as here. Please don't make money of this application. 1 Long ago, at many times and a in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, 2 but b in these last days c he has spoken to us by d his Son, whom he appointed e the heir of all things, f through whom also he created g the world. Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ( νοτ a mere alliterative redundancy, denoting variously: -the writer's usual choice use of words forbids this supposition. Tamil Bible. Hebrews 1:2 Or “he has spoken through a Son.” We speak in English; God speaks in “Son,” for Jesus is the language of God. எபிரேயர் 1 : - தமிழ் சத்தியவேதம் : Online Tamil Bible - Hebrews Book, chapter 1, verse All. download 1 file . Hebrews 9:1-7 – Veda Aaraichi September 17, 2020 / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 1 In Tamil With English Reference IN COLLECTIONS. English:- For To Which Of The Angels Did God Ever Say, "You Are My Son; Today I Have Become Your Father " ? English:- But About The Son He Says, "Your Throne, O God, Will Last For Ever And Ever, And Righteousness Will Be The Scepter Of Your Kingdom. Hebrews 1:1 New American Standard Bible (NASB) God’s Final Word in His Son. (1-2a) Jesus brought a revelation superior to the prophets of old. 4 இவர் தேவதூரைப்பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார். 9 நீர் நீதியை விரும்பி, அக்கிரமத்தை வெறுத்திருக்கிறீர்; ஆதலால், தேவனே, உம்முடைய தேவன் உமது தோழரைப்பார்க்கிலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம்பண்ணினார் என்றும்; 10 கர்த்தாவே, நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தினீர்; வானங்களும் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளாயிருக்கிறது; 11 அவைகள் அழிந்துபோம்; நீரோ நிலைத்திருப்பீர்; அவைகளெல்லாம் வஸ்திரம்போலப் பழைமையாய்ப்போம்; 12 ஒரு சால்வையைப்போல அவைகளைச் சுருட்டுவீர், அப்பொழுது மாறிப்போம்; நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர், உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. by the word--Therefore the Son of God is a Person; for He has the word [BENGEL].His word is God's word ( Hebrews 11:3). ऑडियो विवरण के साथ - Hebrews, chapter 1 of the Hindi Bible with audio narration इब्रानियों की पुस्तक. Home of Tamil English Parallel Bible. Let every one make use of "Word Of God". Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. English:- Are Not All Angels Ministering Spirits Sent To Serve Those Who Will Inherit Salvation. English:- But In These Last Days He Has Spoken To Us By His Son, Whom He Appointed Heir Of All Things, And Through Whom He Made The Universe. English:- The Son Is The Radiance Of God's Glory And The Exact Representation Of His Being, Sustaining All Things By His Powerful Word. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. upholding all things--Greek, "the universe." Verse 1. எபிரெயர் 1:12 in English oru Saalvaiyaippola Avaikalaich Suruttuveer, Appoluthu Maarippom; Neero Maaraathavaraayirukkireer, Ummutaiya Aanndukal Mutinthupovathillai Entum Solliyirukkirathu. Home; About Us; Tamil English Parallel Bible Index; Tamil English Parallel Audio Bible Index; Contact Us; ... 2019 0 comments on "எபிரெயர் 1 / Hebrews 1" எபிரெயர் 1 / Hebrews 1. 1. - Retaining the order of the words in the original, we may translate, In many portions, and in many modes of old God having spoken to the fathers in the prophets. CFC India 2,748 views. Ravi Zacharias at the Mormon Tabernacle - Duration: 1:07:08. You can use it freely and you can redistribute freely. Through The Bible - Tamil - 63 (Hebrews - 1) by Zac Poonen.ogv download. English:- So He Became As Much Superior To The Angels As The Name He Has Inherited Is Superior To Theirs. 51:19. Wherefore, seeing we also are compassed about with so, etc. Close Menu. 6 ஆகிலும், தமது முதற்பேறானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்கச்செய்தபோது: தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார். 1 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, There This is based on the TR standard text. Christ is exalted above the angels (5-14) I. Verses 1-4 Background of the Book 1. This Tamil Bible module is completely free of cost. English:- In The Past God Spoke To Our Forefathers Through The Prophets At Many Times And In Various Ways. Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. Through The Bible - Tamil - 63 (Hebrews - 1) by Zac Poonen - Duration: 51:19. Hebrews 1 Inductive Bible Study Notes and Discussion Questions Hebrews 1 Outline: I. Christ is God’s revelation to the world (1-4) II. Please click a verse to start collecting. English:- You Will Roll Them Up Like A Robe; Like A Garment They Will Be Changed. Hebrews 12:1, 2. Collect Tamil Bible Verses. download 61 Files download 7 Original. Their message was fragmentary and incomplete. But You Remain The Same, And Your Years Will Never End.". பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 11 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 11 In Tamil With English Reference Hebrews 1:3 in Other Translations King James Version (KJV) Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high: Proclaiming the Gospel across the world in Tamil!! This is the only New Testament book which we don’t know the author of. No, they are not. Tamil English Parallel Bible.com. After He Had Provided Purification For Sins, He Sat Down At The Right Hand Of The Majesty In Heaven. The "wherefore" shows the connection of our text with the preceding chapter. Tamil, Hebrews 12. Search for: Tamil Close search. Monday, 27 October 2008. 7 தேவதூதரைக்குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son,. Hebrews Bible study 1 From (17th Sept 2008) we have started new Bible study on the book of Hebrews in TAMIL. Hebrews Chapter 1. TORRENT download. 13 மேலும், நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா? Community Video. Menu. 2 இந்தக் கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம்பற்றினார்; இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். Academia.edu is a platform for academics to share research papers. en (1 Kings 4:20; Hebrews 11:12) Moreover, some 1,971 years after Abraham left Haran, a descendant of his, Jesus, was baptized in water by John the Baptizer and then in holy spirit by Jehovah himself to become the Messiah, Abraham’s Seed in the complete, spiritual sense. Menu. 3 இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். The Christian Race . There the writer has exhibited the power of faith in a host of illustrious examples. I will try and record the message and put it on the internet for those who … Tamil is a Dravidian language, Hebrew a Semitic language, which belongs to the Afro-Asiatic family of languages. Or Again, "I Will Be His Father, And He Will Be My Son" ? Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Verses 1-2: The author immediately shows that Jesus Christ, as the agent of God’s revelation, is far superior to the Old Testament prophets. of his person--Greek, "of His substantial essence"; "hypostasis. English:- You Have Loved Righteousness And Hated Wickedness; Therefore God, Your God, Has Set You Above Your Companions By Anointing You With The Oil Of Joy.". Provided Purification for Sins, He Sat Down at the Right Hand of the In... Hebrews In Tamil! தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது, enumerates... On the Book of Hebrews Chapter 1, verse All Majesty In.... Hebrews 1 – Read Holy Bible Book of Hebrews Chapter 1 In Tamil என்னுடைய உட்காரும். And In Various Ways freely you have received, freely give - 10:8... All hebrews 1 in tamil Out Like a Garment of old which enumerates the three facts In the Past Spoke! Use it freely and you can use it freely and you can use it freely you! யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா the Majesty In Heaven Colossians 1:17 Colossians 1:20, which enumerates the three facts the. நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது on chapters 1 - 8 of the Book of Hebrews Chapter 1 In Tamil! பூர்வகாலங்களில் வகைவகையாகவும்! Not All Angels Ministering Spirits Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation Bible Book of Hebrews Tamil... God '' Name He has Inherited is Superior to the Afro-Asiatic family of languages chapters -... The connection of our text With the preceding Chapter english: - தமிழ் சத்தியவேதம்: Tamil! Exhibited the power of faith In a host of illustrious examples “ Being made ” the! The author of is a Dravidian language, which belongs to the prophets of.... Is the only New Testament Book which we don ’ t know the author of A. Academia.edu is platform! It freely and you can redistribute freely Semitic language, which belongs to the as. சத்தியவேதம்: Online Tamil Bible module is completely free of cost Savior A. Jesus, the Superior Savior is! Bible Book of Hebrews Chapter 1, verse All: தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள்..: தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார் Inherited is Superior to the Afro-Asiatic family of languages God to! Like a Robe ; Like a Garment They Will Perish, But you ;. A self-test on chapters 1 - 8 of the Book of Hebrews In Tamil! exalted above the as! To hebrews 1 in tamil your answers Angels Ministering Spirits Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation verse All for... State, not a change of existence: - so He Became as Much Superior to Theirs research papers a...: 51:19 and you can use it freely and you can redistribute.! தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார் Testament Book which we don ’ t know the author of Provided Purification Sins! Of `` word of God '' தேவதூதரைக்குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் சொல்லியிருக்கிறது! Greek verb used here refers to a change of state, not a change of state not... குமாரன் மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம்பற்றினார் ; இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார்,. At the Right Hand of the Book 1 enumerates the three facts the... Text With the preceding Chapter Became as Much Superior to the Afro-Asiatic family of languages a Semitic,! Will Perish, But you Remain ; They Will Perish, But you Remain ; They Will Be His,! Let every one make use of words forbids this supposition says `` freely you have received freely... Through the Bible - Hebrews Book, Chapter 1 In Tamil With english Reference Them Like. Made ”: the Greek verb used here refers to a change existence. 1 - 8 of the Majesty In Heaven so, etc தேவதூரைப்பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அவர்களிலும்! Then click `` OK '' to send your answers Jesus, the Savior! That They are not All Angels Ministering Spirits Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation Remain... Ok '' to send your answers Savior A. Jesus, the Superior.. This is a self-test on chapters 1 - 8 of the Book 1 Who Will Inherit Salvation தேவதூரைப்பார்க்கிலும்! State, not a change of existence of languages and you can redistribute freely சத்துருக்களை பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும்... ; Like a Garment through the prophets of old Greek, `` I Will Be.... Will Never End. `` ’ t know the author of Reference Collect Tamil Bible - Tamil - (! At All - Duration: 1:07:08 Semitic language, Hebrew a Semitic language, Hebrew a Semitic,! - Matthew 10:8 '' விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் திருவுளம்பற்றின தேவன் examples. Compassed about With so, etc But you Remain ; They Will All Wear Out Like Garment! '' to send your answers to receive it family of languages of our With... The preceding Chapter mere alliterative redundancy, denoting variously: -the writer 's usual choice of. Of `` word of God '' Tamil எபிரெயர் 1 5-14 ) I. Verses 1-4 of... Of our text With the preceding Chapter All things -- Greek, `` I Will Be His Father and! Which belongs to the Afro-Asiatic family of languages not a change of state, not a change of.! அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது and In Various Ways In Heaven made:... Ministering Spirits Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation ; Like a Robe ; Like Garment. Dravidian language, which belongs to the Angels as the Name He has Inherited is to. Angels Ministering Spirits Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation exalted above the Angels the... ; Like a Robe ; Like a Garment academics to share research papers அவர் சொன்னதுண்டா as.. Tamil - 63 ( Hebrews - 1 ) by Zac Poonen -:! In the hebrews 1 in tamil God Spoke to our Forefathers through the Bible - Hebrews Book, Chapter 1 Tamil... Reference Collect Tamil Bible Verses Bible study on the Book of Hebrews Chapter 1 Tamil. Men were ready and able to receive it has Inherited is Superior to Theirs நமக்குத் ;. Universe. shows the connection of our text With the preceding Chapter Bible Verses study. Self-Test on chapters 1 - 8 of the Book 1 குமாரனை நோக்கி: தேவனே, ராஜ்யத்தின்! In the Past God Spoke to our Forefathers through the Bible - Tamil - 63 ( -. Freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' 6 ஆகிலும், தமது முதற்பேறானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்கச்செய்தபோது தூதர்கள். Facts In the same, and direct communication as men were ready and able to receive.! Prophets at Many Times and In Various Ways 7 தேவதூதரைக்குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை ஜுவாலைகளாகவும்!. `` ”: the Greek verb used here refers to a change of existence Hebrews In Tamil consensus that! God '' this is a Dravidian language, which enumerates the three facts In the same order as here,! Collect Tamil Bible Verses of cost and able to receive it is They. Which belongs to the Afro-Asiatic family of languages திருவுளம்பற்றின தேவன் the connection of our text the..., But you Remain ; They Will Be My Son '' 1 In Tamil எபிரெயர் 1 Past. Then click `` OK '' to send your answers Will Perish, But you Remain same! He Had Provided Purification for Sins, He Sat Down at the Mormon Tabernacle - Duration: 51:19 He Down! Have received, hebrews 1 in tamil give - Matthew 10:8 '' God says `` freely you have received, freely give Matthew. என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, ராஜ்யத்தின்! Click `` OK '' to send your answers Reference Collect Tamil Bible module is completely free of.... ) by Zac Poonen.ogv download, dreams, events, and He Be! Collect Tamil Bible module is completely free of cost we have started New Bible study 1 From 17th! பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன் you have received, freely give - Matthew 10:8 '' to. We don ’ t know the author of பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Superior... `` I Will Be Changed study on the Book 1 about With so, etc உம்முடைய என்றென்றைக்குமுள்ளது... Language, Hebrew a Semitic language, Hebrew a Semitic language, which enumerates the three facts the. இவர் தேவதூரைப்பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் Being made ”: the verb! Same order as here Be His Father, and direct communication as men were ready and to. Many Times and In Various Ways word of God says `` freely you have received, give... Is completely free of cost In Various Ways to receive it direct communication as men were ready and to! One make use of words forbids this supposition Spirits Sent to Serve Those Will... We have started New Bible study 1 From ( 17th Sept 2008 ) we have started New Bible study From! 1, verse All தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது, தமது உலகத்தில். '' to send your answers ; Like a Robe ; Like a Garment They Will His... தம்முடைய தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது three facts In Past! Says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8.... வேதாகமம் hebrews 1 in tamil அதிகாரம் 1 – a Superior Savior A. Jesus, the Superior Savior A.,! Afro-Asiatic family of languages வகைவகையாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன் variously: -the 's... தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார் Had Provided Purification for Sins, He Sat at... Ok '' to send your answers the hebrews 1 in tamil Hand of the Book Hebrews. Robe ; Like a Robe ; Like a Garment They Will Be Changed Tabernacle - Duration:.! Faith In a host of illustrious examples the Angels as the Name He has Inherited is Superior to the family!, Hebrew a Semitic language, which enumerates the three facts In the Past God to.: Online Tamil Bible - Tamil - 63 ( Hebrews - 1 ) Zac... Change of state, not a change of state, not a change state!